FAQ

  Wat is het verschil tussen akoestische isolatie en
akoestische correctie ?
Akoestische isolatie is bedoeld om de overdracht van geluid van de ene ruimte naar de andere binnen gebouwen te verminderen. Akoestische correctie streeft ernaa de weerkaatsing van geluid dat in de ruimte zelf ontstaat, te verminderen. In beide gevallen worden materialen met specifieke eigenschappen gebruikt om de doelstelling te bereiken. Een goede akoestische isolatie wordt bekomen met behulp van zwaar en elastisch materiaal dat zorgt voor een goede “massa-veer-massa”-effect. Akoestische correctie
wordt verkregen met behulp van absorberende, soepele en luchtige materialen.
  Wat is het verschil tussen luchtgeluid en
contactgeluid?
Luchtgeluid is geluid dat zich door de lucht verplaatst en zich door de elementen van een gebouw verspreidt. Het is geluid dat je in een
ruimte kunt horen, maar dat in een aangrenzende ruimte of buiten het gebouw is ontstaan. Het geluid kan worden veroorzaakt door pratende mensen, een muziekinstrument, een televisietoestel, een verluchtinginstallatie enz. Contact of impactgeluid is geluid dat door directcontact met een structuur wordt veroorzaakt. Door het contact ontstaat een trilling die zich door muren, plafonds of vloeren heen verspreidt. Contactgeluid ontstaat bijvoorbeeld als stoelen worden verschoven, deuren worden dichtgegooid, er op de muur wordt geklopt of als technische apparatuur trilt. Elk van deze geluidsbronnen wordt op eenspecifieke wijze gedempt.
  Bestaat er een akoestische norm voor woningen ?
Sinds 2008 bestaat een nieuwe nationale norm: NBN-S01-400-1. Die is van toepassing op alle nieuwe of gerenoveerde woningen waarvoor een stedenbouwkundige vergunning werd aangevraagd na de datum van de inwerkingtreding van de norm op 29 april 2008. In de norm worden meerdere akoestische indicatoren en hun overeenkomstige meetprocessen beschreven.

De norm NBN-S01-400-1 omvat alle aspecten van akoestische isolatie, zoals isolatie van luchtgeluid, contactgeluid, luchtgeluid van gevels (en daken) en het geluidsniveau van technische installaties.

  Bestaat er een brandklasse voor geluidsisolatie ?
De brandbestendigheid geeft aan wat de gevolgen van brand zouden zijn voor de constructie in kwestie. Wanneer er brand ontstaat, moeten de bouwelementen ondanks de brand blijven doen waarvoor ze gemaakt zijn, minstens gedurende de tijd die nodig is voor de evacuatie van het gebouw en het ingrijpen van de hulpdiensten. Alle bouwmaterialen kunnen volgens een precieze
methode worden ingedeeld in specifieke klassen naar materiaalgedrag bij brand. Sinds 1/12/2016 is enkel de Europese klassenindeling naar materiaalgedrag bij brand van kracht. Die bestaat uit zeven hoofdklassen (A1, A2, B, C, D, E en F).Onbrandbaar materiaal behoort tot klasse A, terwijl de meest brandbare materialen onder de F klasse vallen. Twee onderklassen bepalen het niveau van de vorming van rook, druppels en vuurdeeltjes. De beste materialen mogen in geval van brand niet bijdragen tot de verspreiding van het vuur.
  Met welke indicatoren worden de eigenschappen
van akoestische isolatie bepaald?
In de geldende normen worden verschillende indexen bepaald, naargelang het soort geluid. Voor luchtgeluid, bijvoorbeeld, wordt met de akoestische dempingsindex (Rw) aangegeven hoe een structuur zich gedraagt in gestandaardiseerde omstandigheden. Deze index is gebaseerd op waardes gemeten in een laboratorium.
Voor metingen ter plaatse gebruiken we de gestandaardiseerde index DnT,w voor akoestische isolatie. Het verschil met de Rw (C, Ctr ) is dat in deze index rekening wordt gehouden met het
volume van de ruimte waarin de meting gebeurt en met de specifieke weerkaatsingen erin. Het resultaat kan ook verschillen naargelang de installatie op de werf en de zijdelingse overdracht
in de structuur van het gebouw. Voor contactgeluid wordt met de index Ln,w het niveau aangegeven van de gewogen druk van
het genormaliseerde contactgeluid die in de proefkamer van een laboratorium voor akoestische metingen wordt waargenomen. Op dezelfde manier wordt met de index L’nT,w het niveau aangegeven van de gewogen druk van het contactgeluid dat in reële omstandigheden wordt waargenomen in een kamer.
  Hoe worden de hoorbare trillingen in de woning
verminderd?
Luchtgeluid, contactgeluid en het geluid van technische apparatuur kunnen trillingen veroorzaken die zich over een aanzienlijke afstand in de structuur van het gebouw kunnen verspreiden. Met behulp van visco-elastische scheidingsstroken kunnen de structuren van elkaar worden gescheiden. In het materiaal wordt de
energie van de trilling geabsorbeerd en wordt vermeden dat het geluid overgedragen wordt.
  Kunnen verschillende lagen ISOLATIE op elkaar
worden gestapeld?
Elk akoestisch isolatietype heeft een eigen specificatieprofiel dat verschilt volgens de frequenties van het geluid. De meeste materialen hebben een kritieke trillingsfrequentie, dit is een frequentie waarop de goede werking plots daalt. Door verschillende materialen op elkaar te stapelen kan de kritieke frequentie van ISOLATIE gecompenseerd worden aan de hand van het isolerend vermogen van een ander materiaal bij diezelfde frequentie. Op die manier kan een zeer goed resultaat over heel het hele frequentiebereik worden gerealiseerd. In sommige gevallen wordt het op elkaar stapelen van verschillende lagen zelfs aanbevolen voor de bestrijding van speciale soorten geluidshinder. Door het opeenstapelen van gekruiste lagen wordt ook het risico op het ontstaan van akoestische bruggen verminderd.